PV CYCLE (hierna ‘PV CYCLE’, ‘we’ of ‘ons’) verbindt zich ertoe transparant te zijn tegenover zijn leden, deelnemers en het brede publiek over de manier waarop hun persoonsgegevens worden gebruikt.

Dit privacybeleid bevat informatie over welke persoonsgegevens PV CYCLE verzamelt en op welke manier PV CYCLE deze gebruikt en verwerkt.

PV CYCLE streeft er steeds naar te handelen in overeenstemming met de Europese verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen inzake de verwerking van persoonsgegevens, het vrije verkeer van dergelijke gegevens en alle (toekomstige) wetten van elke EU-lidstaat met betrekking tot de toepassing van deze verordening.

Als u onze website bezoekt, gebruikmaakt van de diensten van PV CYCLE of deze aankoopt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, communiceert met PV CYCLE, een account aanmaakt, zich inschrijft voor een seminar/webinar/evenement of bestanden downloadt, gaat u uitdrukkelijk akkoord (door ons uw persoonsgegevens te verstrekken of via opt-in) met ons privacybeleid en bijgevolg met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

PV CYCLE kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Aanspreektitel
 • Voornaam
 • Naam
 • Positie – functie
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vaste lijn en/of gsm)
 • Wachtwoord (Extranet)
 • Geboortedatum
 • Socialemediagegevens
 • Foto- en videobeelden
 • Naam bedrijf
 • Adres bedrijf
 • Facturatie- en betalingsgegevens
 • Nummerplaat voertuigen
 • Gegevens geografische locatie
 • IP-adres
 • Alle aan ons verstrekte persoonsgegevens via het ‘vrije tekstvak’ in een contactformulier
 • Alle persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt aan PV CYCLE (bv. in uw communicatie met PV CYCLE).

PV CYCLE verzamelt automatisch ook anonieme gegevens over uw gebruik van de website. Zo houdt PV CYCLE automatisch bij welke rubrieken u hebt bezocht op de website en het extranet, welke webbrowser u hebt gebruikt en via welke webpagina u op onze website binnengekomen bent. Deze gegevens, waarmee wij u niet kunnen identificeren, worden door PV Cycle  uitsluitend gebruikt om statistieken over het gebruik van de website op te maken.

Manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen (ook via het extranet):

Persoonsgegevens worden verzameld bij:

 • een bezoek aan de website;
 • het aanmaken van een account;
 • het aanvragen van een offerte;
 • het gebruik van diensten van PV CYCLE, al dan niet via de website en/of al dan niet via de website op een mobiel apparaat;
 • samenwerking met PV CYCLE;
 • communicatie met PV CYCLE;
 • de facturatie;
 • inschrijving voor onze nieuwsbrief en updates (al dan niet via de website);
 • deelname aan klantenonderzoek;
 • inschrijving voor een webinar/seminar/evenement enz.;
 • het uitwisselen van visitekaartjes;
 • identiteitscontroles (bv. als u contact opneemt met de klantendienst);
 • inschrijving voor een evenement of workshop;
 • het maken van foto’s, video’s of een verslag van een evenement;
 • het opnemen van webinars en telefonische vergaderingen (na voorafgaande toestemming);
 • een bezoek aan een kantoor of gebouw van PV CYCLE;
 • de registratie van bezoekers bij het binnenkomen van het gebouw.

Alle persoonsgegevens verzameld door PV CYCLE worden door u op die manier uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt.

Het verstrekken van persoonsgegevens is (soms) verplicht om gebruik te kunnen maken van specifieke diensten (bv. toegang tot bepaalde delen van de website, dat wil zeggen het extranet, inschrijven voor de nieuwsbrieven, deelnemen aan bepaalde activiteiten of evenementen). In dat geval zullen we duidelijk aangeven welke gegevens verplicht zijn en welke optioneel.

Gebruik van uw persoonsgegevens

PV CYCLE kan uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • een account te creëren en te bevestigen;
 • uw overeenkomst met PV CYCLE uit te voeren (incl. follow-up);
 • ondersteuning te bieden (bv. bij problemen);
 • voor follow-up van vergaderingen te zorgen;
 • facturen uit te sturen en in te vorderen;
 • nieuwsbrieven en updates te versturen;
 • vragen te beantwoorden;
 • de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website te verbeteren;
 • een offerte op te maken;
 • statistieken bij te houden;
 • tevredenheidsstudies, enquêtes en ander marktonderzoek uit te voeren;
 • bezoekers te registreren in het kantoor of gebouw waarin PV CYCLE is gevestigd;
 • uw inschrijving voor een webinar/seminar/evenement enz. te bevestigen;
 • in te gaan op wettelijk verplichte publicaties.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op de volgende rechtsgronden, naargelang het geval:

 • U hebt aan ons toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken voor een of meerdere specifieke doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met of het lidmaatschap van PV CYCLE, of in de aanloop naar een eventuele overeenkomst (op uw verzoek).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die PV CYCLE moet naleven.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van uzelf of van een andere natuurlijke persoon.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PV CYCLE of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen.

Bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden

PV CYCLE geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of in het kader van de rol van algemeen belang van PV CYCLE. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan dienstverleners van PV CYCLE en aan de bevoegde autoriteiten.

Indien PV CYCLE uw gegevens doorgeeft aan derden, is deze derde verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken conform de Europese wetgeving en de bepalingen van dit privacybeleid.

Niettegenstaande het voorgaande kan PV CYCLE uw persoonsgegevens doorgeven:

 • aan de bevoegde autoriteiten, enkel wanneer PV CYCLE hiertoe verplicht is door de wet of door (toekomstige) juridische procedures, en om zijn rechten te vrijwaren en verdedigen;
 • wanneer PV CYCLE, of de meerderheid van zijn activa, overgenomen wordt door een derde: in dat geval zullen de persoonsgegevens die PV CYCLE heeft verzameld, mee overgedragen worden.

Opslag van uw persoonsgegevens

Tenzij de wet of een andere juridische verplichting een langere opslagtermijn vereist of rechtvaardigt, bewaart PV CYCLE uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden in kwestie, zoals gespecificeerd in dit privacybeleid onder ‘Gebruik van uw persoonsgegevens’.

Uw privacyrechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u het recht:

 • om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of bij te werken;
 • om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht om te worden vergeten’). (PV CYCLE wenst te vermelden dat sommige diensten niet langer toegankelijk zijn en/of aangeboden kunnen worden wanneer u bepaalde vereiste persoonsgegevens wist of laat wissen);
 • om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • om uw persoonsgegevens over te dragen;
 • om bezwaar te maken of zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • om uw persoonsgegevens in te kijken.

Als u uw privacyrechten wenst te kennen, contacteert u dan info@pvcycle.org. U kunt deze rechten gratis uitoefenen via het bovenstaande e-mailadres.

Wenst u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van PV CYCLE meer te ontvangen, dan kunt u zich op elk moment uitschrijven via de knop ‘Uitschrijven’ onderaan op elke niet-persoonlijke e-mail van PV CYCLE of door ‘uitschrijven’ te antwoorden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

PV CYCLE neemt redelijke, fysieke, technologische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofd gebruik, verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

PV CYCLE bewaart alle lokaal en in de cloud verzamelde persoonsgegevens in datacenters, al dan niet in de Europese Unie.

Niettegenstaande het beveiligingsbeleid, de uitgevoerde controles en voorgestelde acties van PV CYCLE is het echter onmogelijk om een onfeilbaar beveiligingsniveau te garanderen. Aangezien er op het internet geen enkele 100% veilige methode bestaat om gegevens te verzenden, door te sturen of elektronisch op te slaan, kan PV CYCLE geen waterdichte garanties bieden op het vlak van beveiliging.

EXTRANET

De beveiliging van uw account wordt gedeeltelijk bepaald door de vertrouwelijkheid en complexiteit van uw wachtwoord. PV CYCLE vraagt u nooit naar uw wachtwoord. U zult het ons dus nooit hoeven mee te delen. Hebt u uw wachtwoord toch aan een derde doorgegeven – bijvoorbeeld omdat deze derde u extra services wenst aan te bieden – dan heeft deze derde via uw wachtwoord toegang tot uw account. In dat geval ben u zelf aansprakelijk voor de transacties die gebeuren via uw account. PV CYCLE raadt u dan ook aan om onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigen en contact op te nemen met ons, zodra u merkt dat iemand toegang heeft tot uw account.

Bijwerking van ons privacybeleid

PV CYCLE heeft het recht om dit privacybeleid bij te werken en een nieuwere versie te publiceren op zijn website. We raden u bijgevolg aan om de website en de pagina betreffende het privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Andere websites

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere websites. Wanneer u hierop klikt, wordt u mogelijk doorverwezen naar een andere website die informatie over u kan verzamelen via cookies en andere technologieën. PV CYCLE is niet verantwoordelijk, aansprakelijk of bevoegd voor deze andere websites en internetbronnen, of voor de manier waarop ze uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en doorgeven. Om na te gaan of deze websites conform de privacywetgeving handelen, moet u de privacyverklaringen van deze andere websites en internetbronnen doornemen.

Contact opnemen met PV CYCLE

Hebt u vragen en/of opmerkingen aangaande dit privacybeleid of aangaande de manier waarop PV Cycle uw persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt, neemt u dan contact op:

 • via e-mail: info@pvcycle.org of
 • via post: Brand Whitlocklaan 114 box 5, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe